Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti

Drago nam je što ste pokazali zanimanje za naše poduzeće. Zaštita podataka posebno je važna za upravljanje Lubina Busfahrten GmbH. Korištenje Internet stranica Lubina Busfahrten GmbH moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge poduzeća putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost od subjekta.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka propisi koji se primjenjuju na Lubina Busfahrten GmbH. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše poduzeće želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, podnositeljima podataka je putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješten o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Lubina Busfahrten GmbH implementirala je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je besplatan za prijenos osobnih podataka nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.
1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka tvrtke Lubina Busfahrten GmbH temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće uvjete:

a) Osobni podaci

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“subjekt podataka”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.
b) Podatke

Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobni podaci obrađuju kontrolor odgovoran za obradu.
c) Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.
d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama , interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.
f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.
g) kontrolor ili regulator odgovoran za obradu

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.
h) Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.
i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac odobri povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo koji zaposlenik tvrtke Lubina Busfahrten GmbH.

13. Zaštita podataka za prijave i postupke prijave

Kontrolor podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj, osobito, ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće prijave dokumenata putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici kontroloru. Ako kontrolor podataka sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako kontrolor nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi kontrolora ne protive brisanju. Drugi legitimni interes za ovaj odnos je npr. teret dokaza u postupku prema Zakonu o općem tretmanu (AGG).
14. Pravna osnova za obradu

Umjetnost. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora na koji je podnositelj podataka stranka, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Postupak 2 GDPR).
15. Legitimni interesi koje provodi kontrolor ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. Naša legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.
16. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka su odgovarajući zakonski rok zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.
17. pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam je podnio osobnim podacima, a nakon toga ih moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao zaključiti. Prije nego što osobni podaci daju subjekt podataka, subjekt podataka mora se obratiti bilo kojem zaposleniku. Radnik pojašnjava nositelju podataka da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neizvršavanja osobnih podataka podaci.
18. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Ova Pravila o privatnosti generira Generator za zaštitu privatnosti DGD-a – Vaš Vanjski DPO koji je razvijen u suradnji s njemačkim odvjetnicima iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.